Author Archives: Webmaster

ยางรถยนต์นอกจากจะเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนพาเราไปยังจุดหมายปลายทางแล้ว ยังเป็นตัวช่วยกัน กระแทกระหว่างพื้นถนนและตัวโครงของรถยนต์อีกด้วย

ซึ่งปริมาณแรงดันของลมยางรถยนต์ที่
เหมาะสมจะช่วยเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ อีกทั้งยังช่วยยืดอายุการใช้งานของยางอีกด้วย