นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อธิบายแนวทางปฏิบัติของ บริษัท เรเดียลแท็บ จำกัด ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากช่องทางดังต่อไปนี้

 • เมื่อท่านติดต่อหรือเข้ารับบริการในฐานะลูกค้าของ เรเดียล แท็บ 
 • ผ่านรูปแบบการติดต่อ และปฏิสัมพันธ์กับเรา (เช่น ผ่านตัวแทนขาย) 
 • ผ่านเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยเรา
 • ผ่านซอฟท์แวร์แอปพลิเคชัน
 • ช่องทางอื่นใด ซึ่งท่านอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเรา

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคล ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หมายถึง ข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวตนท่านได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ที่ท่านมอบให้เรา โดยสมัครใจเมื่อท่านติดต่อเราไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ เช่น โดยด้วยวาจา เป็นหนังสือ หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ระบุด้านล่าง

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายจำแนกประเภทเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน โดยเราจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน เมื่อเราได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งหรือโดยเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

โดยเราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่างๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

 1. ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลระบุตัวตน และข้อมูลติดต่อ เช่น ชื่อ-นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เพศ สัญชาติ วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์/โทรศัพท์มือถือ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ที่ทำงาน ข้อมูลที่ระบุตัวตนที่ออกโดยทางราชการ เช่น (เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร) ลายมือชื่อ ที่อยู่ไปรษณีย์ ที่อยู่จัดส่ง ที่อยู่สำหรับชำระเงิน ข้อมูลของผู้ติดต่อของท่าน (เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลสัญญาจากการโต้ตอบสื่อสาร (เช่น การโต้ตอบเป็นหนังสือ))
 2. ข้อมูลการชำระเงิน เช่น บัญชีธนาคาร รอบตัดบัญชี รายละเอียดบัญชีธนาคาร บันทึกและประวัติการชำระเงิน
 3. ข้อมูลโซเชียลมีเดีย เช่น บัญชีเข้าใช้โซเชียลมีเดีย หรือ รายละเอียดที่ปรากฎบนบัญชีหรือเว็บไซต์โซเชียลมีเดียของท่าน
 4. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมการสะสมคะแนน เช่น ข้อมูลบัญชีโปรแกรมสะสมคะแนน จำนวนแต้มสะสม หมายเลขสมาชิก ประเภทสมาชิก ประเภทลูกค้า วันและเดือนที่เข้าร่วมหรือสมัครสมาชิก ระยะเวลาการเป็นสมาชิก บัญชีธนาคารและรายละเอียดการชำระเงิน ข้อมูลการสมัครผลิตภัณฑ์และบริการ (เช่น การสมัครสมาชิก หรือการสมัครประกันภัย) บัญชีโซเชียลมีเดียที่เชื่อมต่อเข้ากับโปรแกรมสะสมคะแนน
 5. ข้อมูลที่เก็บจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน เช่น ข้อมูลที่อยู่ในการควบคุมการเข้าใช้งานสื่อกลาง (Media Access Control) ข้อมูลการเข้าถึง
 6. ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อของลูกค้า และข้อมูลที่ได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์ และบริการของเรา
 7. ข้อมูลโพรไฟล์ เช่น ชื่อบัญชีและรหัสผ่าน การปฏิสัมพันธ์ผ่านโซเชียลมีเดีย รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ข้อมูลบริการลูกค้า 
 8. ข้อมูลช่องทางการตลาดและการติดต่อสื่อสาร เช่น ข้อมูลที่ท่านได้ให้เราผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมโปรโมชั่นต่างๆ
 9. ข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เช่น ภาพ และวิดิโอจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และ ระบบอินเทอร์เน็ต ที่ถูกบันทึกในพื้นที่ของเรา
 10. ข้อมูลอื่นๆ เช่น ข้อมูลการจดทะเบียนบริษัท (สำหรับลูกค้าองค์กร) ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดจากความสัมพันธ์ที่ท่านมีกับเรา เช่น ลายมือชื่อ และการโต้ตอบสื่อสารกับเรา
 11. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนจากเอกสารระบุตัวตนต่างๆ (เช่น ศาสนา เชื้อชาติ และเผ่าพันธุ์) ข้อมูลศาสนา

เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือกฎหมายอนุญาตให้กระทำได้

หากท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใดๆ แก่เรา หรือผู้ให้บริการของเรา เช่น เมื่อท่านเข้ารับบริการกับเรเดียลแท็บแทนบุคคลอื่น โปรดแจ้งบุคคลเหล่านั้นให้ทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และ/หรือ ได้รับความยินยอมจากบุคคลเหล่านั้น หากจำเป็น หรืออาศัยฐานทางกฎหมายอื่น

2. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายที่เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เว้นแต่ในบางกรณีโดยเฉพาะที่เราต้องอาศัยฐานความยินยอมของท่าน เราเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัย (1) ฐานการปฏิบัติตามสัญญา สำหรับการเริ่มต้นทำสัญญาหรือการเข้าทำสัญญาหรือปฏิบัติตามสัญญากับท่าน (2) ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของเรา (3) ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราและของบุคคลภายนอก โดยประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญสมดุลกับผลประโยชน์และสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของท่านในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (4) ฐานการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล (5) ฐานประโยชน์สาธารณะ สำหรับการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐ และ/หรือ (6) เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้ สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

2.1. วัตถุประสงค์ที่เราดำเนินการโดยต้องขอความยินยอมจากท่าน

เราอาจอาศัยความยินยอมของท่านในการ

 1. การตลาดและการติดต่อสื่อสาร เพื่อทำการตลาด การติดต่อสื่อสาร การขาย การเสนอข้อเสนอพิเศษ การเสนอโปรโมชั่น การแจ้งเตือน การแจ้งข่าวสารและการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการโดยเรา บริษัทเรเดียลแท็บจำกัด และ/หรือบุคคลภายนอกที่เราไม่สามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นใดได้
 2. วัตถุประสงค์ต่างๆ ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน ซึ่งต้องได้รับความยินยอมจากท่าน โดยวัตถุประสงค์ต่างๆ ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน มีดังต่อไปนี้
  1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนจากเอกสารระบุตัวตนต่างๆ (เช่น ศาสนา เชื้อชาติ และเผ่าพันธุ์) เพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุและยืนยันตัวบุคคล
  2. ข้อมูลชีวภาพ (เช่น การจดจำใบหน้า) เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันอาชญกรรมและการรักษาความปลอดภัย

หากเราอาศัยความยินยอมของท่าน ท่านมีสิทธิในการถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ โดยการติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านทางอีเมล contactrdt@radialtab.com โดยการถอนความยินยอมของท่านจะไม่กระทบกับต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบ

2.2. วัตถุประสงค์ที่เราดำเนินการโดยอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นๆ

เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อมอบบริการตามที่ท่านร้องขอ เช่น  การรับประกันยาง การยืนยันการจองยางการจัดทำใบเสนอราคา (quotation) การออกใบสำคัญรับเงิน ใบเสร็จ ใบแจ้งหนี้ การคืนเงิน และการชำระเงิน การคืนและการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อดำเนินการ เพื่อติดตาม และเพื่อบริหารเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเราเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถทำงานได้อย่างปกติ มีประสิทธิภาพ และมั่นคงปลอดภัย เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการเข้าชมเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเรา เพื่อพัฒนาแผนผังและเนื้อหาของเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเรา
 2. การตลาดและการติดต่อสื่อสาร เช่น เพื่อมอบสิทธิพิเศษ ข้อเสนอ การอัพเดท การขาย การเสนอข้อเสนอพิเศษ การเสนอโปรโมชั่น โฆษณา การแจ้งเตือน ข่าวสาร ข้อมูลและการสื่อสารทางการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ซึ่งเป็นไปตามประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของท่าน หรือ ตามความชอบที่ท่านได้แสดงต่อเราไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม
 3. เพื่อการบริหารจัดการโปรแกรมการสะสมคะแนน เช่น ดำเนินการเพื่อให้สมาชิกสามารถเข้าร่วม เพื่อใช้และสะสมคะแนน เพื่อส่งข้อเสนอ โปรโมชั่นและข้อมูลเกี่ยวกับสถานะและกิจกรรมสำหรับการสะสมคะแนนของท่าน เพื่อดำเนินการสะสม เพิ่ม แลกเปลี่ยน รับ และแลกเปลี่ยนคะแนนสะสม เพื่อจัดการและบริหารการสมัครบัญชีโปรแกรมสะสมคะแนนของท่าน บัญชีของขวัญ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม หรือเพื่อจัดหาให้มอบบัตรส่วนลดของขวัญและบัตรของขวัญแก่ท่าน
 4. เพื่อติดตามและทำให้มั่นใจในความพึงพอใจของลูกค้า เช่น การพัฒนาบริการของเราให้ดียิ่งขึ้น การส่งแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าและการสำรวจการรับประกันคุณภาพ และการปรับเปลี่ยนการดำเนินการให้เป็นไปตามความชอบส่วนบุคคลของลูกค้า
 5. เพื่อพัฒนาการดำเนินธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และการบริการให้ดียิ่งขึ้น เช่น เพื่อพิจารณาประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน เพื่อประเมินบริการที่เรามอบให้แก่ท่านเพื่อที่จะพัฒนาบริการและการดำเนินงานของเรา เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านอาจสนใจ เพื่อระบุความสนใจของท่านและให้บริการตามความสนใจของท่าน เพื่อสร้างรายงานที่ปกปิดการระบุตัวบุคคล เพื่อวัดผลการปฏิบัติงานของการทำแคมเปญการตลาด เพื่อศึกษาเกี่ยวกับท่าน ผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านรับ รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆที่ท่านอาจสนใจ เพื่อวัดผลการมีส่วนร่วมในผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อทำโพรไฟล์ลิ่ง (profiling) ศึกษาตลาด ประเมิน พฤติกรรม สถิติ และการจำแนกข้อมูล และแนวโน้มและรูปแบบของการบริโภค และการทำโพรไฟล์สิ่งโดยการประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคลของท่าน เช่น การพิจารณาจากประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านใช้ของเรา และวิธีการที่ท่านรับการติดต่อ
 6. การรักษาความมั่นคงปลอดภัย การติดตามตรวจสอบระบบ และการบริหารจัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น เพื่อระบุและยืนยันตัวบุคคล เพื่อทำให้มั่นใจในความมั่นคงปลอดภัยสำหรับลูกค้า พนักงาน และผู้ติดต่อของเรเดียลแท็บ เพื่อจัดทำการควบคุมการเข้าถึงระบบและการจัดทำล็อกตามที่สามารถทำได้ และเพื่อทำให้มั่นใจในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยี เพื่อการจัดการบริหารธุรกิจของเรา รวมถึง การดำเนินงานทางด้านเทคโนโลยี การบริหารจัดการระบบติดต่อสื่อสาร การดำเนินงานและการตรวจสอบในเรื่องที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยี และการบริหารจัดการธุรกิจภายในองค์กร สำหรับการปฏิบัติตามข้อบังคับ นโยบาย และแนวปฏิบัติต่างๆภายในองค์กร
 7. เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอื่นๆ เช่น การบันทึกและปรับปรุงและการแบ่งปันข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดทำการศึกษาและวิเคราะห์ตลาด และการดำเนินการหรือขยายกิจกรรมทางธุรกิจของเรา
 8. เพื่อบังคับและปกป้องสิทธิตามกฎหมายและข้อเรียกร้องของเรา เช่น การระงับและการจัดการข้อพิพาท การดำเนินการตามสัญญา และก่อตั้ง ใช้สิทธิ หรือปกป้องสิทธิตามข้อเรียกร้องต่างๆ
 9. เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของเรา เช่น เพื่อใช้สิทธิและปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทหรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เมื่อจำเป็นและชอบด้วยกฎหมาย ตัวอย่างเช่น เพื่อตรวจจับ ป้องกัน และตอบสนองต่อข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต หรือการละเมิดกฎหมาย เพื่อจัดการและป้องกันการสูญเสียทรัพย์สิน เพื่อติดตามสถานการณ์ต่างๆ เพื่อป้องกันและรายงานอาชญากรรม เพื่อรักษาความปลอดภัยและความถูกต้องของธุรกิจของเรา
 10. การปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายและคำสั่งของหน่วยงานรัฐ เช่น เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมถึง การบันทึกและการส่งรายงานบันทึกประจำวัน เพื่อดำเนินกระบวนพิจารณา หรือคำสั่งของหน่วยงานรัฐซึ่งรวมถึงหน่วยงานรัฐภายนอกประเทศไทย และ/หรือให้ความร่วมมือกับศาล ผู้กำกับดูแล หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ในกรณีที่มีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าเราต้องดำเนินการดังกล่าว และเมื่อการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจำเป็นต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย กระบวนพิจารณา หรือคำสั่งจากรัฐโดยเคร่งครัด เพื่อออกใบกำกับภาษี เพื่อจัดทำการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อบันทึกและติดตามตรวจสอบการติดต่อสื่อสาร เพื่อเปิดเผยข้อมูลแก่หน่วยงานทางภาษี หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการเงิน และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หรือหน่วยงานของรัฐอื่นๆ และเพื่อการสืบสวนสอบสวนหรือป้องกันอาชญากรรม
 11. เพื่อดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง การตรวจสอบผลการปฎิบัติงาน และการประเมินความเสี่ยง และ/หรือ

หากเรามีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายกำหนด หรือเพื่อเข้าทำหรือปฏิบัติตามสัญญาที่เรามีกับท่าน แต่ท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่เรา เมื่อมีการร้องขอ เราอาจไม่สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ตามที่ระบุข้างต้นได้

ในกรณีที่เรามีความจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากท่านในการดำเนินกิจกรรมที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะขอความยินยอมของท่านสำหรับแต่ละกิจกรรมดังกล่าว

3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลดังต่อไปนี้

 • บริษัทผู้ผลิต โดยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจเข้าถึงได้หรือถูกเปิดเผยไปยังบริษัทผู้ผลิต ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
 • บุคคลภายนอกอื่นๆสำหรับการประกอบธุรกิจของเรา โดยเราอาจว่าจ้างผู้รับจ้างในการอำนวยความสะดวกในการมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้กับท่าน โดยเราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ให้บริการหรือผู้จัดจำหน่ายซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ต่อไปนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) ผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ เทคนิค ซอฟท์แวร์ ผู้พัฒนาเว็บไซต์ และผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (2) ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บและ/หรือทำลายเอกสารและบริการคลาวด์ (Cloud) (3) ผู้ให้บริการโทรคมนาคมและการสื่อสาร (4) ผู้ให้บริการจัดเก็บสินค้า ขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ (5)  ผู้ให้บริการชำระเงิน (6)  ผู้ตรวจสอบบัญชี (7) ธนาคาร สถาบันการเงิน หรือผู้ให้บริการ/ตัวแทนด้านการชำระเงินและระบบการชำระเงิน และการยืนยันตัวตน    
 • ที่ปรึกษา โดยรวมถึงทนาย หรือผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค หรือผู้ตรวจสอบบัญชีที่ช่วยดำเนินธุรกิจของเรา และปกป้องหรือเรียกร้องสิทธิใดๆ ทางกฎหมาย
 • หน่วยงานรัฐบาล หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ศาล เจ้าพนักงาน หน่วยงานรัฐ ผู้บังคับใช้กฎหมาย เช่น (สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมการปกครอง หรือตำรวจ) เพื่อปฏิบัติตามหมาย หรือการดำเนินการต่างๆตามกฎหมาย และเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดหน้าที่ตามกฎหมายหรือกฎข้อบังคับทางกฎหมาย หรือเพื่อการปกป้องสิทธิของเรา หรือเมื่อเราพบว่าการกระทำของท่านฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือนโยบายต่างๆของเราสำหรับผลิตภัณฑ์และการให้บริการอย่างใดโดยเฉพาะ

บุคคลที่เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ต่างประเทศซึ่งประเทศปลายทางอาจมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าประเทศไทย ในกรณีนี้ เราจะดำเนินการให้แน่ใจว่ามีมาตรการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกโอนในระดับที่เหมาะสม หรือดำเนินการให้แน่ใจบุคคลผู้ที่เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้นั้นได้ดำเนินการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้และตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เพียงพอ โดยเราจะขอความยินยอมของท่านในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกำหนด

4. ผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนไร้ความสามารถ

หากท่านเป็นผู้เยาว์ที่อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ หรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ คนไร้ความสามารถ ท่านอาจไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา ก่อนที่เราได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลแล้วแต่กรณี ตามกฎหมาย  ที่ใช้บังคับ โดยเราไม่ประสงค์ที่จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เป็นผู้เยาว์ที่อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ หรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ คนไร้ความสามารถ (ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ) เว้นแต่เราจะได้รับความยินยอมหรือเว้นแต่ตามกฎหมายเราไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลแล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ หากเราทราบว่า เราได้บังเอิญเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลเหล่านี้ เราจะดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวทันที หรือ เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไปเท่าที่เราจะสามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นนอกเหนือจากความยินยอมได้

5. ระยะเวลาที่เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างเหมาะสมเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ที่เราแจ้งแก่ท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้และเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับต่างๆ ทั้งนี้เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้นหากจำเป็นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้

 1. สิทธิในการเข้าถึง ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงสิทธิในการขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านที่เรามีอยู่และในการตรวจสอบถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม
 2. สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น โดยหมายถึงการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ ขอให้เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่น
 3. สิทธิในการคัดค้าน การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี รวมถึงเมื่อเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับการทำการตลาดแบบตรง
 4. สิทธิในการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ เมื่อเราไม่มีฐานที่ชอบด้วยกฎหมายในการดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไป
 5. สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยท่านมีสิทธิขอให้เราระงับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 6. สิทธิการแก้ไขให้ถูกต้อง ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยท่านมีสิทธิขอให้เราดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 7. สิทธิในการร้องเรียน ต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ
 8. สิทธิในการถอนความยินยอม เมื่อใดก็ได้ สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยบนฐานที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่เรา โดยการถอนความยินยอมของท่านจะไม่กระทบกับต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบ

7. ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ

เว็บไซต์นี้อาจมีลิงค์ซึ่งเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก โดยเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลภายนอกเหล่านี้ และเราจะไม่รับผิดชอบต่อแนวทางปฏิบัติว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกเหล่านี้ เว้นแต่ที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ดังนั้น เราแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวต่างๆที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ของบุคคลดังกล่าว

8. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราอาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว หากการแก้ไขดังกล่าวมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เราจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าตามความเหมาะสม เราแนะนำให้ท่านคอยติดตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

9. ติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ หรือหากท่านประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อเราผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

บริษัท เรเดียลแท็บ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1/1 ซอย สุขุมวิท61 ถนน สุขุมวิท
แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพฯ 10110

RADIAL TAB CO., LTD.(HEAD OFFICE)
1/1 Soi Sukhumvit61, Sukhumvit Rd.,
Klongton Nua, Wattana, Bangkok10110

TEL : 0-2714-0056-8,0-2391-7759
,061-603-9999 , 082-714-9999092-271-8822
FAX : 0-2391 2971
EMAIL: contactrdt@radialtab.com